Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Variotex Kft.

 

A borkorzo.hu üzemeltetője: Variotex Kft.  Adószám: 10484627-2-43, székhely és postacím: 1113 Budapest, Karolina út 17/b. (továbbiakban: Szolgáltató)

 

A Szolgáltató NAIH száma

133354/2017

 

Felhasználási feltételek

A borkorzo.hu honlapon (továbbiakban: HONLAP) található tartalom (ideértve: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikai elemek, szövegelemek, elektronikus könyvek, forráskódok) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, az azoknál feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá eső alkotásai. Ezen szerzői jogokkal kapcsolatos mindennemű felhasználási, vagyoni és hasznosítási jogokkal Variotex Kft., mint jogtulajdonos rendelkezik

A tartalom felhasználáshoz (kivéve az oldalon elhelyezett megosztó és lájkoló gombokkal való továbbküldéséhez) Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag az egészben vagy részletekben történő többszörösítés, másolás, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás, közzététel esetét.

A Honlap oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg az oldalakat!

Jogi és adatkezelési nyilatkozat

Az oldal használata során a Szolgáltató a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja át.

A Honlap, illetve az azt működtető Szolgáltató (adatkezelő) a honlapon nyújtott bizonyos szolgáltatások igénybevételét, így a hírlevelek megküldését előzetes regisztrációhoz köti.

A hírlevelekre való feliratkozás során történő regisztráció folyamán olyan adatok megadását kérjük, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatnak minősülnek. Az adatkezelő a honlapon a felhasználó által megadott minden adatot a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

Szolgáltató érintettnek tekinti bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személyt.

A regisztráció során a variotex.hu honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük: név, email cím, lakcím, telefonszám.

A regisztráció bármikor megszüntethető a kiküldött e-mail üzenetek mindegyikében megtalálható leiratkozási linkre kattintva.

Az érintett az info@borkorzo.hu e-mail címre küldött üzeneten keresztül kérhet felvilágosítást a személyes adatairól, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

A regisztráció során a felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai következő célú felhasználásához:

  • hírlevél és blogértesítő küldése a megadott email címre
  • saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése
  • értékesítési célú üzenetek, kampányok bonyolítása
  • évente több alakalommal más, a regisztrált látogatót esetlegesen érdeklő, számára hasznos – ingyenes, és olykor fizetős – termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, ajánlása

 

Szolgáltató rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

 

Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat az érintettek kérésére történő törlésig megőrzi.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Budapest, 2017. november 17.


 

A kamerával megfigyelt terület

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Variotex Kft. saját ingatlanának területén és annak udavrán a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően.

 

A személyes adatok felvételének és rögzítésének adatkezelési nyilvántartási száma:

NAIH-133354/2017

 

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja:

- az objektum biztonságának megóvása, a Variotex Kft. vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni

javainak megóvása.

 

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja:

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése.

 

A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz:

- a Kft. ügyvezetője vagy általa kijelölt személy

- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság férhet hozzá.

 

A személyes adatok, felvételek tárolásának helye: 1113 Budapest, Karolina út 17/b.

A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama:

- a rögzítéstől számított 3, azaz három nap [jogalap: 2005.:CXXXIII. tv. 31. § (2) bekezdés]

- vagy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap, amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdekigazolásával kérték, hogy a Kft. azt ne semmisítse meg [jogalap: Szvtv. 31. § (6) bekezdés]

 

A rögzített és tárolt személyes adatokat, kép- és hangfelvételeket a fenti időtartamok elteltével

felhasználás hiányában megsemmisíti, illetőleg törli a rendszerből. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a Kft. megsemmisíti, illetőleg törli, kivéve, ha a tárolási határidő még nem járt le.

 

A rögzített és tárolt személyes adatokkal, kép- és hangfelvételekkel érintett személy jogosult:

- a Variotex Kft. ügyvezetőjéhez címzett írásbeli megkeresésében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes

adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2017. november 21.